R O K  W I E L K I E G O  J U B I L E U S Z U  2000

Podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia będziemy przeżywali uroczyste rozpoczęcie Roku Jubileuszowego 2000. W czasie Pasterki odprawianej w Watykanie, Papież Jan Paweł II uroczyście otworzy Święte Drzwi. Będzie to zewnętrzny znak rozpoczęcia Roku Jubileuszowego. Rok ten zakończy się 6.01.2001 w Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Parę lat temu otrzymaliśmy od Ojca Świętego list apostolski "Tertio Millenio Adeniente". Jego przesłanie stało się przewodnikiem w duszpasterskim przygotowaniu. W tym dokumencie możemy mówić o kilku następujących tematach:

1. Pogłębienie wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

2. Pogłębienie świadomości bycia chrześcijaninem w kontekście zbawczej misji Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela Świata wczoraj, dziś i na wieki.

3. Pogłębienie świadomości eklezjalnej faktu "bycia Kościołem" rozumianym, jako żywy organizm - Ciało Chrystusa.

4. Konieczność rachunku sumienia ludzi Kościoła, a więc "oczyszczenia pamięci" z przebytej drogi Kościoła oraz nawrócenia, jako owocu oczyszczenia.

5. Dzieło pojednania w wymiarze jedności wewnątrzkościelnej, jedności wszystkich chrześcijan i wspólnoty z religiami niechrześcijańskimi.

6. Rachunek sumienia z realizacji II Soboru Watykańskiego.

7. Realizacja idei pojednania w wymiarze międzynarodowym, zwłaszcza w aspekcie przebaczenia i darowania długów.

Chciałbym zatrzymać się na dwóch tematach wyżej wymienionych, a mianowicie na punktach 4 i 5.
4. Często chcielibyśmy zmieniać świat zmieniając bliźnich, wytykając ich błędy. Tymczasem ewangelia jest inna, wyjmij belkę ze swego oka, a potem wyjmij źdźbło z oka swego brata. Odnajdujemy w liście apostolskim wskazania, jak ma być robiony rachunek sumienia z tysiącletniej historii, aby stał się prawdą wzmacniającą autorytet Kościoła u progu 3 tysiąclecia. To prowadzi do oczyszczenia i odzyskania autorytetu, jednocześnie niczego nie tracąc. Zacznijmy naprawianie świata od poprawiania siebie.
5. Kilkanaście lat temu Jan Paweł II zaprosił do Asyżu ludzi różnych religii. Próbowałl znaleźć wspólny mianownik dla tak różnych ras, kultur, wyznań. Tym wspólnym mianownikiem stała się modlitwa. Papież dał tym samym przykład, że można znaleźć wartości, które łączą i szukać ich na co dzień.

Również w ubiegłym miesiącu, w związku z przygotowaniem do Jubileuszu, Papież zaprosił na Plac Świętego Piotra przedstawicieli 20 różnych wyznań. Myślę, że te fakty uzmysławiają nam, jak wielkie zasługi dla - nie tylko religijnego- ale ogólnoludzkiego pojednania ma Ojciec Święty. Ten dialog jest nie tylko religijnym dialogiem, ale jest także umacnianiem światowego pokoju i kontaktów międzyludzkich.

Ważne jest także pojednanie wewnątrzchrześcijańskie. Pracuje w tej chwili wiele komisji międzywyznaniowych i są konkretne efekty. Ostatnio podpisano porozumienie katolicko - luterańskie na temat usprawiedliwienia. Jest także przygotowywany dokument o chrzcie św.

Dla nas jest to okazja do budowania jedności w kościołach lokalnych. Już 20wieków temu św. Paweł pisał: ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Kościół jest jeden, ten Chrystusowy. Szukajmy prawdy Ewangelii i wokół tej Ewangelii jednoczmy nasze siły.

Ks. Antoni Cebula